kardelen osgb logo

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları kapsamında değerlendirilmesidir.

Çalışma Ortamı Gözetiminin İSG Çalışmalarındaki Önemi

İş güvenliği konusunda çalışanların (uzman ve işyeri hekimlerinin) temel görevi, çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmasıdır. Bu kapsamda çalışma ortamının gözetimi iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde etkili bir yöntemdir.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 77. - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

MADDE 4. - İşverenin, işyerinde, teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlaması; kullanılan makinelerle alet ve edevattan herhangi bir şekilde tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararlı olanları, yapılan işin özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azaltan alet ve edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması ve bulundurulması gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette izlemesi esastır.

İlgili Yargıtay Kararı :

1-Her işveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün sadece önlem almakla yetinilebileceği anlamını taşımadığı, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetleme ve giderek önlemlere uyulmasını temin anlamında bulunduğu da kuşkusuzdur. Başka bir deyişle, işveren işyerinde, geniş anlamda doğmuş ve doğabilecek tüm tehlikeleri önlemek zorundadır. Bu zorunluluk sonucu olarak işyerinde işveren tarafından tam anlamı ile geniş bir kontrol mekanizması kurulmalıdır.

(Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 31.10.1978)

OSGB'LER

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden,

b) İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetiminden,

c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden,

d) Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından, sorumludurlar.

Yıllık Değerlendirme Raporu

İSGB ve OSGB’ler, çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder.

İç Ortam Ölçümleri

 • Gaz ölçümleri
 • Toz ölçümleri
 • Gürültü ölçümleri
 • Termal konfor ölçümleri
 • Aydınlatma ölçümleri

Gaz Ölçümleri

Prosesten kaynaklanan kimyasalgazların ölçülerek tespit edilmesiamaçlanır. Bu ölçümler yapılırkenkullanılan araçlar;

numune toplama pompası
Numune Toplama Pompası

Toz Ölçümleri

Prosesten çıkan toz tespit edilir ve çalışma ortamındaki miktarıözel cihazlarla belirlenir. Genellikle ölçüm sonucu mg/m³ tespit edilir.

Toz ve Gaz Ölçümlerine İlişkin Mevuzat

Elde edilen veriler aşağıdaki yönetmelik ve tüzüklere göre değerlendirilir.

- Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve GüvenlikÖnlemleri Hakkında Yönetmelik,

- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik ÖnlemleriHakkında Yönetmelik,

- Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması HakkındaYönetmelik,

- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri HakkındaYönetmelik

- Diğer yönetmelikler (Titreşi, Gürültü vs)

- Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılanİşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

 • Elde edilen veriler raporlanır ve buraporlar denetimler veya acil durumlariçin saklanır.
 • Elde edilen verilere görealınması gereken tedbirler belirlenir.
 • Bu tedbirler çalışma bölgesinin ayrılması,yerel havalandırma, genel havalandırmaveya kişisel koruyucu donanım kullanımışeklinde olabilir.

Ölçümlerin tekrarlanma periyodu bulunmamaktadır.

Ancak; işyeri gözetimine göre belirlenen periyotlarda ve zararlıfaktörlerin etkisinin sağlık kontrolleri ile tespitinde tekrarlanır.

Proseste veya çalışma yerinde herhangi bir değişiklikyapıldığında ölçümler tekrarlanarak raporlanır.

Gürültü Ölçümleri

Gürültü ölçümleri bir ses seviyesi ölçer ile yapılır vesonuçlar raporlanır. Raporlar herhangi bir denetimveya acil bir durum için saklanır.

gürültü ölçümleri

Gürültü ölçümleri için yasal dayanak;

– Gürültü Yönetmeliğinde belirtilen değerler esasalınır.

Bu mevzuatlara göre sınır değerleri;

 • Maruziyet sınır değerleri : 87dB (A)
 • En yüksek maruziyet etkin değerleri : 85dB (A)
 • En düşük maruziyet etkin değerleri : 80dB (A)

şeklindedir.

Aydınlatma Ölçümleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamındaişyerlerinde suni ışık kullanıldığı hallerdeaydınlatma miktarları ölçülerek raporlanacaktır.

aydınlatma ölçümleri

Bu ölçümler;

 • Avlular ve dış kesimlerde 20 lux’ten,
 • Kaba malzeme taşınması gibi işlerin yapıldığı yerlerde 50lux’ten,
 • Kaba işlerin yapıldığı yerlerde 100 lux’ten,
 • Ayrıntıların seçilebilmesi gereken işlerde 300lux’ten,
 • Koyu renkli dokuma,büro ve benzeri sürekli dikkatigerektiren ince işlerin yapıldığı yerlerde 500lux’ten,
 • Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler 1000lux’ten

az olamaz.

aydınlatma ölçümleri